ÁSZF

Általános Szállítási Feltételek

1. Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed az Artiflex Kft. 2000 Szentendre, Petőfi S u. 3. (továbbiakban Szállító) által bármely termék (továbbiakban Termék) bármely fél számára (továbbiakban Vevő) történő szállítására vonatkozó, illetve az azzal kapcsolatos minden ajánlatra, megrendelésre, visszaigazolásra és megállapodásra.

2. Az Szállítótól történő megrendeléssel Vevő tudomásul veszi, hogy az alábbi feltételek érvényesülnek ügyleti kapcsolatukban. A Vevő által kezdeményezett eltérés a Szállítóra nézve csak akkor kötelező, ha azt Szállító írásban elfogadta.

3. Jelen feltételek bárminemű módosítása vagy megváltoztatása kizárólag írásban érvényes.

4. Elháríthatatlan külső ok (5.8) esetén jelen feltételek minden következmény nélkül hatályukat vesztik.

5. Az általános feltételek hatálya.

5.1. Ajánlatok, megrendelések, és megrendelés visszaigazolások

5.1.1. A Szállító által tett minden ajánlat eltérő rendelkezés hiányában munkanapokon történő szokásos körülmények szerinti teljesítést feltételez.

5.1.2. A Szállító ajánlata minden esetben kötelezettség nélküli mindkét fél számára. A Vevő rendelése azonban kötelező ajánlatnak minősül.

A Szállító és Vevő közötti megállapodás a megrendelés visszaigazolásával lép életbe. Minden nemű szóbeli megállapodás és korábbi levelezés érvényét veszti.

5.1.3. Amennyiben írásbeli megállapodás, a megrendelés, illetve annak visszaigazolása ettől eltérően nem rendelkezik, a tájékoztatók, az üzembe helyezési útmutatók, a használati utasítások, a rajzok, a szállítási dokumentumok és az egyéb kiegészítő információk nem képezik a megállapodás részét.

5.1.4. Amennyiben Vevő a visszaigazolt rendelést felmondja, abban az esetben, ha a Termék gyártása már megkezdődött, Szállító jogosult a rendelési érték 15%át Vevőtől követelni.

5.2. Árak

5.2.1. Jelen feltételek szerint az ajánlatban, megrendelésben illetve annak visszaigazolásában megadott árak az általános forgalmi adót (ÁFA-t) nem tartalmazzák.

5.2.2. A szállítási költség, amennyiben az ár nem tartalmazza, külön megállapodás szerint kerül megállapításra.

5.2.3. Az általános csomagolási költségeket az ár tartalmazza, de a szokványostól eltérő, speciális estekről a Szállító külön rendelkezik.

5.3. Szállítási határidő, minőségi és mennyiségi vizsgálat, átvétel,

kifogások.

5.3.1. A Terméknek a megrendelésben előírt határidőre történő elkészítése érdekében a Szállító köteles mindent megtenni, ami az adott helyzetben tőle elvárható. A szállítási határidő betarthatóságának elősegítése érdekében a Vevő köteles minden tőle elvárható segítséget megadni. A szállítási határidőre, valamint a szállítás módjára vonatkozóan a mindenkori rendelés visszaigazolásban foglaltak irányadók. A szállítási határidő megkezdésének előfeltétele, hogy a rendelésben foglalt termékre vonatkozó valamennyi műszaki kérdés tisztázásra került.

Szállító fenntartja magának a rész-szállítás jogát.

5.3.2. Ha a szerződés másként nem rendelkezik, a Termék minőségi és mennyiségi átvétele a Szállító székhelyén történik. Kivételt képeznek ez alól a Vevő telephelyére közvetlenül szállított termékek. Vevő köteles az átvételt követően a terméket kicsomagolni, ellenőrizni és amennyiben szükséges, újabb korrózióvédelemmel ellátni. Minőségi bizonyítvány szükségessége esetén a költségek

feltüntetése mellett külön meg kell állapodni.

5.3.3. A Vevő a Termékkel kapcsolatos esetleges kifogásait az átvétel után három munkanapon belül köteles írásban jelenteni. A fent megjelölt határidőn belül bejelentett, a Termék használhatóságára kiható hibák kijavításáig eltelt időtartammal a fizetési határidő meghosszabbodik. A hiba három munkanapon belüli bejelentésének elmulasztása esetén, vagy ha a Vevő hibájából ezen idő alatt a Termék átadása javításra nem történik meg, a kiállított számla fizetési határideje nem módosul.

5.3.4. Nem megfelelő (selejt) Termék esetén a Szállító a Vevővel történt megállapodás értelmében köteles gondoskodni az újra előállításáról saját költségén, vagy a vételár visszafizetéséről.

5.4. A tulajdonjog átszállása, a tulajdonjog fenntartása, kárveszélyviselés.

5.4.1. A Termék tulajdonjoga – a birtokba adástól függetlenül – csak akkor száll a Vevőre, amikor a Szállító megkapta a megállapodás szerinti árat.  Amennyiben a tulajdonjog fentiek szerinti átszállása előtt a Vevő a leszállított terméket használatba vette, beépítette vagy elidegenítette, saját költségén köteles gondoskodni annak eredeti állapotban történő visszaszolgáltatásáról, amennyiben nem tesz eleget a szerződés szerinti fizetési kötelezettségének.

5.4.2. Amennyiben a Vevő Szállítóval szembeni bármely kötelezettségét nem teljesíti, a Szállító minden további értesítés, vagy jogi eljárás nélkül jogosult a Terméket újra birtokba venni.

5.4.3. A kárveszély viselése a Termék átvételekor átszáll a Vevőre.

5.5. Fizetés.

5.5.1. A vételár megfizetését mindenfajta levonás, vagy beszámítás nélkül, a számlán megjelölt esedékességi napig kell teljesíteni.

5.5.2. Amennyiben a Vevő fizetőképességével kapcsolatban kétségek merülnek fel, Szállító jogosult a további szállításokat Vevő részére felfüggeszteni, vagy előrefizetést előírni.

5.5.3. Az átutalással kapcsolatos minden jutalékot és költséget a Vevő visel.

5.5.4. Amennyiben a Szállító a kiszámlázott összeget nem, vagy nem teljes egészében kapja meg annak esedékességekor, Vevő az esedékesség napjától a hátralékos összeg után a 2013. évi XXXIV. törvényben meghatározott kötbért és behajtási költségátalányt köteles fizetni.

5.5.5. A hátralékos összegek beszedése érdekében a Szállító által kezdeményezett, minden eljárás költségei a Vevőt terhelik.

5.6. Szerződésbontás

5.6.1 . A Szállító egyoldalúan felmondhatja a szerződést minden következmény nélkül amennyiben a Vevő ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indul.

5.6.2. A Szállító a Termékkel szabadon rendelkezik 50 napot meghaladó fizetési késedelem esetén. Amennyiben a Vevő átvette a Terméket, azt köteles visszaszállítani a Szállító telephelyére és a 2013. évi XXXIV. törvényben meghatározott kötbért megfizetni.

5.7. Felelősség.

5.7.1. A Szállító Termékeire maximum egy év garanciát vállal, az ettől eltérő időtartamot a Szállító a visszaigazolásban jelzi. A garancia nem vonatkozik a természetes elhasználódásra, rendes kopásra, illetve a nem rendeltetés szerinti felhasználásra vagy a nem megfelelő beépítési és felhasználási körülmények miatt bekövetkező meghibásodásra. A garancia ugyancsak nem érvényes, ha a Terméket nem az előírásoknak megfelelően tartották karban, vagy szakszerűtlenül javították, vagy változtatták. A garanciális feladatokat a Szállító csak akkor köteles ellátni, ha a Vevő a vételárat maradéktalanul kiegyenlítette. A garanciális feladatok ellátásához a Vevőnek megfelelő időt és alkalmat kell biztosítania a Szállító számára. Ha ezt nem kapja meg, akkor a Szállító mentesül a garanciális kötelezettsége alól.

5.7.2. A Terméken a Szállító tudomása és írásbeli beleegyezése nélkül végrehajtott módosítások, javítások, szakszerűtlen üzembe helyezés, nem rendeltetésszerű használat, stb. esetén teljes garanciavesztés érvényesül.

5.7.3. A Szállító felelőssége – garanciális időn belüli meghibásodás esetén – kizárólag a Termék kijavítására – vagy ha ez nem lehetséges – annak kicserélésére vagy a vételár visszafizetésére terjed ki. A

garanciális teljesítés helye a Vevő székhelye.

5.8. Elháríthatatlan külső ok.

Az erre vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően a megállapodás tekintetében elháríthatatlan külső oknak minősül: elemi csapás, sztrájk, felszámolás, a társaság tulajdonosainak egyidejű munkaképtelensége.

5.9. Tervrajzok, minták és szerszámok.

A Szállító nevében készített tervrajzok, gyártástechnológiák, a Szállító tulajdonában maradnak. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy az esetleg rendelkezésére bocsátott tervrajzokat, technológiákat, mintákat senki se másolhassa le, illetve illetéktelen harmadik személy ne tekinthesse meg.

5.10. Kártérítés

A Vevő kártérítési igénye csak a Termékben keletkezett kárra vonatkozhat, amennyiben ezt a törvény megengedi. Ezen túlmenő kárigénnyel a Vevő nem léphet fel.

5.11. Alkalmazandó jog.

Jelen megállapodásra a magyar jog szabályai az irányadók.

Jogviták esetén a felek a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki a magyar anyagi jog szerint.

5.12. Érvénytelenség.

Jelen feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége, vagy kikényszeríthetetlensége a többi rendelkezés érvényességét nem befolyásolja és a felek kötelesek az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezést közös szándékaiknak megfelelő érvényes rendelkezéssel helyettesíteni.